MAK

Volltext: Monatsschrift für Kunst und Gewerbe VIII (1893 / 5)

12 URTBEILE man PRESSE 
Stockholmer Aftonbladet. 
z. März 1893. 
Ett storartadt kousthistoriskt arbete, som bör kunna paräkna intresse 
af en hvar bildningssökande, har i dagama börjat utgifvas i München. Det 
är den ansedde koustforskaren doktor Richard Muthers lange bebadade 
Gnchichie der Malerei im neunubnlen jabrhundert. 
Der. är frukten af rnanga ars trägna studier, författaren nedlagt i detta 
arbete, som att döma af dess första hafte blir lika gediget som mangsidigt 
och vidlyftigt. Den detaljerade plan, som atföljer der utkornua haftet, 
utgör en yrterst rikhaltig stamme till den moderna konstens historia. Den 
ornfattar konstutvecklingen under arhundradet i Europas alla linder samti 
Amerika och har ert kapitel äfven orn Japans konst. 
En omständighet, som är särskildt att beakta, är att dr Mutliers arbete 
är till siu hela hallning och askadningssätt er: i den tyska konstliteratureu 
revolutionär: verk. Författaren intager en helt och hallet modern euro- 
peisk Standpunkt och ställer sig i skarpaste opposision till de smakrikt- 
ningar, som förbise det rent konstnärliga i ett konswerk, rnen fordra af 
detta, an det skall ha ett filosofiskt eller literärt innehall. Arbetet kommer 
säkert att väcka uppstandelse och förbittring bland de konservativa i Tysk- 
land, men som ett ord i rittan tid skall det säkert ocksa ha en banbrytande 
inflytande pa de tyska asigrerna. 
Frarnställningen är grundlig och naturligtvis bade sakrik OClI palitlig, 
pa samma gang som den är spirituell och fri fran tyngd. 
Ett altigenom lika flangslande som värdefult kapitel är der om xTra- 
ditiou och friheu, där författaren med öppen blick förlsamtidens fordringar 
pa konsten som unryck för sin egen tids lynue och naturaskadniug be- 
handlar de principer, mellan hvilka striden statt i ärhundradets konst. 
Till etr närmare omnämnande af der betydelsefulla arbetet fär iag 
anledning aterkomma, da flere häften urkommit. För den för konst- och 
kullurfragor intresserade skall dr Muthers storartade verk bli ytterst kär- 
kornmet - till den samtida litcraturen kommer den säkert att utgöra ett 
bidrag af stor betydelse och af bestaende värde. 
Journal des Debats. ' 
21. März 1893, 
La semaine derniere, a paru ä Munich, ä la librairie artistique de 
G. Hirth, la premiere livraison d'une nouvelle histoire de la peinture 
moderne (Richard Muther, Geschichle der Malerei im nzunuhnlen [abr- 
bundert). Sur la couverture esv. grave le bas-relief de 1a pierre de Barbi- 
zon, au Th. Rousseau et Jean-Frangois Millet fratemisent ä llentree de 
cette foret de Fontainebleau quüls ont tant aimee. C'est dire que Pauteur, 
M. Richard Muther, conservateur du cabinet royal des estampes ä 1a Pina- 
cotheque, est decide ä faire a Part frangais une belle place daus l'histoire 
du siecle, - et il proclame, en effet, que cette place doir etre la premiere. 
je reviendrai longuement sur son Lravail; si j'en juge par Yintroduction, 
Pauteur n'est pas un endormi ni uu retardataire. La table des marieres de 
Pouvrage complet encartee dans la premiere livraison es! pleine de promesse.
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.