MAK
)»uou,£ jnptuqaf) : vnu 4<*<v«tNinw,tu 
”•*’ A\ ‘»M 'qiM".\\ 'A t| 1«* v ni, T — • 
uohibjaij ap sduiax np lUBpiaauij suup sassiBj s«d 
^uaioä au sjuaija saj anb aäixa aajauiuioa ap sajjityu saj sirnp assa;tjod bj 
jo Kjua;ia «Jnaj ap sia-w-sia — ?xy auua^ b sajqBJATj saptiBuiuioo Bap 
ajnjuu iy qf?p apiaspjd bjoo — sajHj wf^p xuos as sajusjnaans saq; 
’jajAij zoAtiod snuA JtoAaid b sduiaj pul» suBp 
p s)!p»ui sjanb Jnod juirsij» snou ua ‘a^nuj hubs auuajA tj jioabs ojibj 
oj enou zojjiuaA *?xy sduia; ua jojaij jioAtiod sud au op sua u^j 
'XUassjd sdiuaj b xuoiujunssu jojajj zojjb suoa anb 
Biio^auipu snou aimoi \ n siAB-ajjuoa ap s«d zauuop au suoa ‘?xij auuaj 
un n JaiAi[ b opuuiiiuioa au^p noijdaapj sajdit sjnof ß suBp ig 
•SO p U U UI Ul 0 0 8 0p UOSIBJAIJ Op 0UI.IO) 0J J U ül[ 0 II 0 J, 
rsanbwBj xnu siav 
•anbfjqttj 
ua [0(ja;Bui auiuioa ojsaj inb ao op anb jojdiua suosnij au snou $a 
frl/% 'OX asniqa «[ Jud anyjadns anpuoj jsa Oül OX 08iBqo *7 
•ajqissod sn|d 
°l l! n P? J *!-uI q a^uaA B[ ojibj ua ‘jioab ua zauanod snoA onb ^oojs 
oj ojiioa ap jbooj ajjoA op iauSiopa saj zajjinaA sajapotu sa r j 
(•sanSojttjKa 
xnvaAnou saj suup wnojjiB.p snjd jnojajnSy au sji) (onbudo) poj zobsb 
aoidud np suissap sjnoj jns jajjoa zajjinaA ‘sanflojBjBa roj «ub<j 
•ojjiujBdsjp ^uauiapiduioa juaAiop *x/ß9 x» C9 'so^ sasinqo so'j 
•SQpcejnoons sqx seq.no'i ^ biav 
jfsuiupBji ja zjujsyj aaAii jojya jaa n oauirpuodsajjoa ua ajjjaiu sooa zajjinaA 
‘„jaäiazuy-|B.ijuao“ oj aud soaibidoad jiioiok qetuopnjj ap s^juboahou sa[ onb 
za.ijs.ip suoa no sna oj suüq nad sttos ajiBj os ba Bjaa bibui * o^ 
OSlttqa bj op pqaija ap ajoaua sBd siioab u sno^ q o^ pjnaijJB ajqitj ap 
jinajUBj a| suojpjnd snou Jispp ojjoa b ^uouipuuojuoQ ’noosoju 
•sjmjnoj suoinoq saa b ^UBua^jduioa joauruiaj juaj^j^jd 
sojja is no ‘[ibaujj. oj jud oauuojsBaoo uoi-jB-juauiilnn ‘asiuqa jBd uojiAua 
01‘ O ®P 4naq xjjd np uoi'jBiuatuänB aun b jijuasuoa juaAnad «ajjo is 
•jasiAB snou iuo||inaA sajja t nb ‘ojaijjap spaid saj aaAB ao^id oun t p spujno; 
siBui sajqB|qmas op no saiuaui saj ajaiuap sjiatd sap sjtioq xn« s^ujnoj 
suojnoq saj jajuuil op ajBja^ds jnajBA ^uapam ,C sajBSjnaans saj ig 
suo;noq sjtp sap anbuBiu jnod Ol'—0 »P «»inip5>j ^sa ßy -o^j 
asiBqa bj ap ijnjq xjjd oj agß ^a gß -okj sasiBija xnn ot^ojbub jbj 
t^uoju^Auoaui 
saa fquos^jd qn«ab ojaixiap aj> spa;<I xiib suo^noq boj bubb uoijsanb 
ua sasiBija saj jiiioabj b japuBuiuioa snjd an B t nb ‘auop a^soj ou jj 
^uapiioj os ajajjjap ap spaid sap sijqpqjB s^noq saj anb ‘suojnoq saj ;aqy.» 
aaAB luupios ua a:ja ajajjjB ua ;uBquiox ua t nb ajq«jiA?ux ^sa jj 
•sioq aj suBp ljqnrjjB ^sa spaid sap ^noq aj njaa jBd -suojnoq saa ap 
sajiiAatja saj jiOAaaaa op }nq aj su«p spjoj ojjo juaAiop aaaujop ap spaid 
8aq spijiAaqa ;uos X *ßG ^0 »26 'OK fi0fl««qa sap oj^ioaap ap sj>aid 
sap sjtioq xn« 8?xy !jubaiioij os ‘s^ujnoi suo^noq saq ‘nijjog 
'09 9 D V. «J01MOIU as ;iuq xud 
uos anb uarq ‘„jaSiazuv-jBjjuao“ np ojpmn^ uimjaojd aj suBp a?ijqnd 
iuas tnl» ViIW: osjBqa bj ooab ^nauiajBiajds s^aans ooab aouax 
-.inauoo bj b oat'j aaiwj ap aiuaui b zajas suoa anb siiojpdsa sno^ 
sasoqa soijmi.p jubj ja aij^uiXs hubs 
aSiquoui ‘sxausop sap sobjoabii saj onb uajq jssnu ;no; snoja ap uaXoiu 
nB sa?xy sa^jBj sap oqxjij bj b nBoouid nü iujoa »njq sioq n(j 
ajqBjou aauojojyip bj ‘jaiiuap uu j jaAOAua qjwj zoab snou 
snoA anb ja 101 ^uaAnojj as jnb sasiKqa i;- saj jud ‘suoXoa snoj^j 
ajnaij^jui juauiaiia'j p^ijunb aun pqajBiu nB oj> 
axuqaj snou jj sjbiu — xud swq snjd ij puaA jaiqtnBj) a'xnop suBg 
•onbipoui snjd xjjd un b ojibj sBd jauiajqB^aa^aa essjaj as an ‘„jaSiazuy 
-jbjjuoq“ np ojj>uin^ uiBqaojd aj suBp Biiunüly inb 'jsshb */»^^l ,J N 
asiBqa ajjaAnoii bj i—q j op ■jnaq xiad im ijBuoAOJ ^ubuo)uibiu q^nbanf 
a^lBj ax? XJB inb ^ijajsui jnajjioui bj asiBqa Bq Hdjxeznjg 
uassBj nz uoizbav assiMOJIii/j 
s t ui üunjinxaajyg ajp jnB ■jqoiu uapimxj uap ‘xaxaiqaS xiaijqajjjvji 
aqajjxjvqasaK 01p pun iiopunqoä aaqyuaÄaä uapunxj uajqj — sajpjo 
•utouax Jap uasoAV wi uoqas qSoij sBp — qais uaqBq ja^Bq ai(j 
•sauiuua'x 
-J0JOPI uaijaij^ijoissnBjoA eap pun opiiiuQ jap ^unjqnjuy jaSiijazyaioj^ 
joqun uaqaSxuuBij.iq ^issBjiaAnz uoja\ qauu saip aig u.qjOAv os ‘uaxjtnjnz 
•uia ujiuiax uauaqoijqasa^joA uauia ‘qaij^QUi ijqaiu uauqj so ;sy 
uapaoAV iia^juquia jüuipoqun ujuuax nouaqaijqasoÄ 
-joA uap aig ssnp ‘ub ji.w uauiqau os ‘uapuas uai^ ijobu Suiuastinv 
-uailof) auio5j ajpjoujuuax aauia xi 1!, l j a qo«» ß «!S «UM 
*p U OJ J 0 J } 0 q 80jpJOUjlUJ0X 
9ip uv 
vjaxjaqjBa^jnB 04j!jjo\ aip ijaou inu uopjajx j)un uapjOMaS 
^issyjijaqj) i/l/% jassag nap tjajtip jsi 001 ,J K I08«0S H0*»V 
uajnB)|j.)A nz ijaijSüUiXsoqo uasiajj uojaionjioa nz oxiujoa ajjan^uoA» 
pun uaujajiua nz uapuq map snB aig uaqajjaq aaxsnjy aip ‘(uauiuinuaS 
-jm? iqaui xqaiu idnB(|jaqy ais uajuaAV aSoju^iQ anau ui) uaqajqjaqj) 
jaidBj luoqjnqs jiui uaqjaaoip aig uajjOM uo^ojbjb^ uap uj ‘uapuiAujas 
-joA zuuÄ az^BjdnBqag iuoa uajjoa ^X/'ßO pun ßy jassag 
U8^T3T enu UV 
•uauiijaujoAUiy sui qsuiopBjj pun zjijjsijj 
Ijui js^ijjjyaS qais aig uazjas os 'aaqasupM jaÄiozuy-jBqua^) uap ijajnp 
ua^iaqnajq jaqsuiopBjj ^unxiajqjoA ajp aig sjjbj ‘uoSioj 'jsnajjuiiioj» 
.laqB pji.w ‘jJtqDijo iqaiu qoou ;si y^ß jassag J8(j Q jossasjjoj 
uopuiAj uap JiA\ uoaiijjq ‘puaqDajdsjii» aijosuu\\ uiajqj nBjjaojM 
uaiqaizjaA qaijzu^S äuiujjyojj asaip jiin jaqajj aig qo jopo 
‘uaxuuojj uaqajsoijnz oj^naq OlH «Mja um sjassag sap ÜunqQqjasioij 
apuoqa^ua qajnpup auia qonB aig qo •uaijaimi üunjiaqxxjjy aig uoJäyut 
‘uaijosuyM ^oxiaqjBoasnBjoq ossnjuijoq noAissinu map sqb qoopaf aqaijuqx; 
aapo asaip ‘uaÄaj uapuossnjuqa'j uap in ajyojdjdoiiAj jap Üuivjjiujaq 
-iojj jmi XJOA\ iiaaapuo8aq ‘xdimq.ioqo jag«q aip oijaos ‘aig uuaA\ 
•ajdtfiiM Jap 
jassag jad oi'—„Y oqqnjcj um siaj f j jap ß<; jassag 
miaq qonB qais puonjiaj ogß j>un gß jassag iaq am ilojvuy 
uajSiaz apunjsjaqaß uaxSojaq aip qais oai ‘uajpj^ ui 
‘uajja^saq nz öjdguH-ssnjuqa'i ouqo uiqjap.inj jassag apuajjaj^aq sj« 
‘üijqo sjapuB sjqaiu xqtajq pun ujaujjds ossiyuqaq jap uapuy uaqaBMqas 
-zjoq aip ijanu ajduuqzx«s;ny jap uaqaajqsnujau uio^najo; jaq pun 
a!jo uajjrjuiß s^uij^japj iaq ssnp ‘qoijpiauuaAun qarnios x«! s'Ol 
•azptjj iui qoBMijas jqas assnjuqafx jap apng ajaqo swp pjj.M qojnpirp pun 
uapjaAA x^IjaqJua^snB puaqoajdsxua suajd«/ sap ouiqBiijny sqaaMz uassyiu 
assnjtiqa f j aip i^jänza^uj» puls ajdouM uaizjaHa^joB ßß pun agß 
sjoBsag sap assojuija r j jap uapuy[ uaaaqo uap jub ai(j n]jjag 
uauiqaunzjuB qa!a.i3jojja zuajJtiauoQ 
jap xjui jdiuBAj uap ‘juim uajjajs 09 9 X oxinjq jm; qais jo uiapzioj'i 
‘pjjAV uaqaijXQiiuo */ilHJi J'J jassag apuouiaqasja „ja^iazuy • jsaxua^“ 
sap jatnum^ joxsqa?u jiiu jap jjaiaads uauq| ssBp ‘uojyoq .11 \\ 
ui jäp m ‘üunj[iuoj\[ aqasijjaiuuiXsun ‘uaSiijAvqag pun 
uaxxtiq ö^ixsajoq uaxjjxsxqBj(j xpu ‘zjoqqojf sajii^jaBj tfjxqaqjtf 
•poiqasjoxurx uap jim uaijasjo ‘xpuiisaü ajqiifjoA uii 
sun aig aip 'ujassasjaxsnjv Joia uoqaijpuyaq joxq qaou uap sny 
uaSuijq uz xqjBj,^ uap ju« ;iqijBn?) öjojjaju; 
.»ijajos ‘sun xq0J|«Jap}'W sa jaqn — ‘jaStjjiq jaiquiBQ x s ! 8^uipj,t|(y 
uajjaxsjaq j.^ijjiq xqaiu 
japiaj qais x«sui ‘pJ1 *vv uapjOAi „JaSiazny-jBJxuaQ“ sap jauiumf^ 
^ajsqaBU qiui jap “/i^oT JX jasBOg anau jap qanB * — tj y oxjiuq 
jnn qais axU»JH jassag a]3nazja jaqsiq oxsSjijiq ja(| *xos8n.ig 
•1/9 MN 
•J8aX9ZUVI'B^U90 jaqoa^BUOqj, J9pnjq0£) 
fr 0^0S
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.